• Regulamin

§1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy Make it ethereal działający pod adresem : www.makeitethereal.pl prowadzony jest przez osobę fizyczną prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą - Klaudię Dylicką, z siedzibą w Pruszkowie, ul. Komorowska 2 m. 17.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Make it ethereal, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również zasady i tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 3 marca 2020 r., ze zm.)
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów Sklepu.
 5. Wszyscy Klienci są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zakupu.
 6. Wszelkie informacje znajdujące się na stronie Sklepu Make it ethereal (w tym cenniki) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 8 paźdzniernika 2020 r. ze zm.), dalej „k.c.”, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 k.c.
 
§2 Definicje
Ilekroć w Regulaminie mowa o:
 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, regulujący kwestie wskazane w §1 ust. 2 powyżej.
 2. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która złożyła Zamówienie internetowe w Sklepie.
 3. Konsumencie – rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, do którego zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 21 lutego 2020 r., ze zm.)
 4. Sklepie – rozumie się przez to należący do Sprzedawcy sklep internetowy, dostępny pod domeną makeitethereal.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
 5. Sprzedawcy – rozumie się przez to Klaudię Dylicką, prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą z siedzibą w Pruszkowie, ul. Komorowska 2 m. 17, która prowadzi sprzedać za pośrednictwem Sklepu.
 6. Towarze – rzecz ruchoma, którą Sprzedawca udostępnia do zakupu w Sklepie.
 7. Umowie sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towarów na odległość zawarta między Klientem a Sprzedawcą w wyniku złożenia przez Klienta Zamówienia internetowego w na stronie Sklepu.
 8. Zamówienie internetowe – rozumie się przez to formę, w jakiej Klient dokonuje zakupu wystawionych w Sklepie produktów, za pomocą formularza dostępnego w Sklepie.
§3 Przyjmowanie i realizacja zamówienia

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu i złożenia Zamówienia internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia poczytuje się za akceptację Regulaminu.
 2. Klient, chcąc dokonać kupna Towarów, składa Zamówienie internetowe w Sklepie według zasad opisanych w poniższym ustępie.
 3. Klient wybiera Towary, których zakupu chce dokonać, poprzez kliknięcie przycisku „DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towaru, a następnie z poziomu zakładki „KOSZYK” potwierdza zamawiane Towary klikając przycisk „ZAMÓWIENIE” i za pomocą formularza dostępnego na Stronie dokonuje uzupełnienia swoich danych, a także dokonuje wyboru formy płatności i dostawy. Zamówienie internetowe zostaje złożone po uzupełnieniu wymaganych danych i kliknięciu przycisku „ZAMÓW I ZAPŁAĆ”.
 4. Po złożeniu Zamówienia internetowego Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na podany przez siebie adres e-mail w formularzu dostępnym podczas dokonywania zakupu. Do wiadomości e-mail dołączony jest dokument potwierdzający złożone Zamówienie internetowe wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia internetowego z chwilą zaksięgowania płatności za złożone zamówienie na koncie bankowym Sprzedawcy. Po zaksięgowaniu płatności Klient otrzyma na podany przez siebie e-mail informację o zmianie statusu zamówienia na „Przyjęte do realizacji”, co poczytuje się za złożenie przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty.
 6. Termin realizacji zamówienia określony jest w opisach Towarów znajdujących się w Sklepie. Klient, składając Zamówienie, wyraża zgodę na wskazany termin realizacji. Ewentualne modyfikacje terminów realizacji wymagają zgody Sprzedawcy.
 7. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sprzedawcą jest e-mail zamowienia@makeitethereal.pl.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

§4 Realizacja płatności

 1. Formą płatności za złożone przez Klienta Zamówienie internetowe jest przelew bankowy.
 2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Zamówienie internetowe w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta nie wiąże Sprzedawcy i ma on prawo dokonania anulacji Zamówienia internetowego.
 3. Opłata za Zamówienie uiszczana jest na konto bankowe Sprzedawcy wskazane w Sklepie po złożeniu zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia. W tytule płatności należy podać numer zamówienia.
 
§5 Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, w zakresie uregulowanym przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, jednak Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 10. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 11. Reklamacje składa się pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy- zamowienia@makeitethereal.pl.
 12. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), numer Zamówienia internetowego, którego dotyczy reklamacja, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania,
 13. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar na jeden z poniższych adresów: a)PaczkoPunkt POP-PUK10, stosując poniższe dane: Klaudia Dylicka, e-mail: dylicka@wp.pl, tel. 575 999 215, b) OrlenPaczka PPP 969109, stosując poniższe dane: Klaudia Dylicka, e-mail: klaudia.dylicka@wp.pl, tel. 575 999 215, c) Poczta Polska – adres: Kraszewskiego 9 lok. 29, 05-800 Pruszków.
 14. Sprzedawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.
 15. W przypadku uwzględnienie reklamacji Sprzedawca obowiązany jest wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 16. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania zwrotu płatności w terminie 10 dni (słownie: dziesięciu) od dnia otrzymania oświadczenia Klienta, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi przed dniem otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Towaru.
 17. Jeśli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny o określoną kwotę, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

§6 Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  a) jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
  b) bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (koszt wysyłki).
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, wysłane przez Sprzedawcę na e-mail Klienta po złożonym Zamówieniu internetowym.
 3. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrotu towaru należy dokonać na jeden z poniższych adresów:
  a) PaczkoPunkt POP-PUK10, stosując poniższe dane: Klaudia Dylicka, e-mail: klaudia.dylicka@wp.pl, tel. 575 999 215,
  b) OrlenPaczka PPP 969109, stosując poniższe dane: Klaudia Dylicka, e-mail: klaudia.dylicka@wp.pl, tel. 575 999 215,
  c) Poczta Polska – adres: Kraszewskiego 9 lok. 29, 05-800 Pruszków.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży Towarów wykonywanych „na zamówienie”.
 7. Informacja o tym, że Towar jest wykonany „na zamówienie” znajduje się w opisie Towaru na stronie Sklepu.

 

§7 Polubowne rozwiązywanie sporów

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. z mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej lub z pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 

§8 Polityka prywatności

 1. Sprzedawca pełni rolę administratora w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi.
 2. Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Klientów, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Sklepu.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie może wymagać podania przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, płeć, login, numer rachunku bankowego.W przypadku rejestracji za pośrednictwem zewnętrznej usługi, takiej jak np. Facebook Connect, Log in with PayPal, Administrator pozyskuje takie dane jak adres e-mail oraz data urodzenia, wykorzystywane wyłącznie w celu rejestracji/logowania.
 4. Zawieranie transakcji – Administrator, w ramach zawieranych Umów sprzedaży w Sklepie, może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu umożliwienia Klientowi i Sprzedającemu zawarcia umowy Sprzedaży.
 5. Formularz kontaktu „Zadaj pytanie” – Sklep umożliwia kontakt ze Sprzedawcą i w jego ramach może gromadzić dane osobowe Klienta. Formularz udostępniany jest w celu umożliwienia komunikacji dotyczącej Sprzedaży w Sklepie, zapytań o ofertę i działań zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży. Administrator może analizować i blokować wiadomości niezgodne z przeznaczeniem formularza, w szczególności jeśli mają charakter spamu lub zawierają niedozwolone treści.
 6. Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Klientowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), parametry oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Sklepu.
 7. Konkursy – Administrator może przetwarzać dane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców.
 8. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Klientom ze Sklepu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:
  - zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Klienta,
  - umożliwienie pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji,
  - zapewnianie obsługi Konta i transakcji Klienta, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
  - dostosowywanie wyświetlanych treści we właściwościach Sklepu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Klientów,
  - monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Klientów obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe,
  - kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klienta, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
  - przeprowadzanie badań i analiz Sklepu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
  - zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
  - realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży,
  - obsługa reklamacji Klientów,
  - dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
  - prowadzenie marketingu,
  - obsługa próśb i uwag Klientów przekazywanych poprzez formularz kontaktowy,
  - organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział,
  - wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
  - zapewnienie obsługi usług płatniczych, windykacja należności,
  - prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  - statystycznych,
  - księgowych,
  - archiwizacyjnych,
  - zapewnienie rozliczalności.
 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem :
  - potrzeby udostępnienia informacji organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu,
  - podmiotów współpracujących takich jak np: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, retargetingu, sieci afiliacyjnych, operatorów logistycznych, dostawców. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a wyłącznie na potrzeby Administratora i Serwisu.
 1. Administrator może udostępniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Klientów, a służą poprawie wyświetlanej treści w Sklepie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Klientów poza Sklepem.
 2. Każdy Klient ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych – Klient może wystąpić do Administartora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat, b) sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Klient może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizaji) oferty Sklepu oraz związanych z tym działań marketingowych, c) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 1. W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Klienta. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku: żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, żądania ewidentnie nieuzasadnionego, żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.
 1. Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa w ustępie powyżej, będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator.
 2. Podanie danych przez Klienta jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Klienta, wybrane funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne (np: możliwość rejestracji, składania zamówień, kontaktu ze Sprzedawcą).
 3. Klient może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zamowienia@makeitethereal.pl
 4. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Sklepem i Sprzedawcą jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.
 5. Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Klientów do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.
 
§9 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Konsumentów przysługujących na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.